793 79 79 77
91 431 99 13

Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: www.presto.edul.pl, zwanej dalej „PRESTO”, www.prestokids.pl zwane dalej „PRESTOKIDS”

Szkoła Językowa „PRESTO”,’

Z PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja można skontaktować się za pośrednictwem poczty internetowej e-mail: biuro@presto.edu.pl; am@presto.edu.pl

1.Wstęp

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja, zwanych dalej Klientami. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

2.Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przetwarzane przez PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja są przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

 

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja, z siedzibą w Szczecinie,  przy al. Wojska Polskiego 42  

 

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

W pierwszej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe Klientów korzystających z usług PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja, jeżeli jest to:

 • niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja, w zakresie danych: - nazwisko i imiona Klienta, - numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, - adres zameldowania na pobyt stały, - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, - dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, - adresy elektroniczne,
 • realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,
 • uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem URL: www.presto.edu.pl, w zakresie danych eksploatacyjnych, tj. zawierających: oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pierwszym punkcie, - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, - informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej przez PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja, w tym drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez PRESTO, za zgodą Klienta,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

W drugiej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw
i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 5 i art. 23 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).

 

5.Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych uczestników kursów

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail

Umożliwienie uczestnictwa w kursach

Zbiór danych osobowych osób, które zapisały się na newsletter

 • imię i nazwisko
 • adres
 • nr IP

Umożliwienie wykorzystania funkcjonalności strony w zakresie informacji.

Zbiór danych osobowych uczestników kursów, którzy złożyli reklamację

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail

Prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniami od umów.

 

6. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Możemy powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Nie przekazujemy przetwarzanych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

 

7. Uprawnienia Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo poprawiania swoich danych,
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Możemy udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt 20 Polityki prywatności i plików cookies.

 

8. Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają z witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl. przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu witryny w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

 

9. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

 

10. Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać
z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta.
W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

 

11. Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać
z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

 

12. Pliki cookies - wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

 

13. Podstawa przetwarzania plików cookies

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

 

14. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl. oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl.   jest niemożliwe,
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one PRESTO na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl. może być ograniczone,
 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na witrynie internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl. lub poza nią do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl. może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • pliki cookies PRESTO,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

 

15. Pliki cookies PRESTO

Pliki cookies PRESTO pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej www.presto.edu.pl dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 

16. Pliki cookies podmiotów trzecich

PRESTO może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

PRESTO może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem, o ile PRESTO udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają  nasze dane:

 • Polityka prywatności Google
 • Polityka cookies Facebook
 • Polityka prywatności Pinterest
 • Zasady ochrony prywatności Instragram
 • Polityka cookies Twitter

 

17. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.  

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu. 

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: www.presto.edu.pl

 

18. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 

19. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

 

20. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów.
W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

 

PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja z siedzibą w Szczecinie

przy al. Wojska Polskiego 42 

 

Z PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja można skontaktować się za pośrednictwem poczty internetowej e-mail: biuro@presto.edu.pl; am@presto.edu.pl

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

( klauzula informacyjna )

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej rozporządzeniem - informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Madeja z siedzibą w Szczecinie  
przy al. Wojska Polskiego 42  

 

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową – w związku z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy ),
 • dla celów marketingowych Administratora Danych Osobowych – za zgodą osoby której dane osobowe dotyczą ( art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ),
 • w innych przypadkach, dla których podstawę prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych ( art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.

Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

IV. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Twoje dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane dla celów księgowych, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

 

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każdemu z Państwa przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2)  sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;

3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania;

4)  usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;

5) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:

a)  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już moich danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

Wskazane wyżej uprawnienia, jesteście Państwo uprawnieni zrealizować w formie oświadczenia złożonego w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, jak również w formie elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej ( pkt I ).

W razie niezgodnego z przepisami oraz umową przetwarzania danych osobowych, każdy z Państwa jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa